หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน>
 

 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ได้รับคำร้องจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าหินโงม ได้เกิดเหตุสาธารณภัย ดังนี้
  1. อัคคีภัย (ไฟป่า) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ทำให้พืชไร่ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านวังโพน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเสียหาย  จำนวน 3 ราย
  2. วาตภัย  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทำให้บ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่บ้านห้วยหมากแดง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ราย
  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เห็นชอบช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงมทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงมจึงประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 13.54 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน