หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน>
 

 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยประชาชน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ  
 

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น
     อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 13.45 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน