หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์กาารบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปกิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ในระบบแท่ง [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2563 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่ววนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3