หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 

ประกาศใช้
 
ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
<<
>>
X
ประมาณการรายรับ และประมาณการจ่าย
ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (ต่อ)
รายงานรายละเอียด (ต่อ)
ตารางรายละเอียด
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม  ได้ตราข้อบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ตามหนังสืออำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ ชย 0023.7/4523  ลงวันที่ 8 กันยายน 2564  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 38 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 11.56 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน