หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

     ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 11.21 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน