หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 

 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
 

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ  32  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ประกอบกับมติคณะผู้บริหาร  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 10.58 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 46 ท่าน