หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
มอหินขาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ท่าหินโงม
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ  
 

    ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
    อาศัยอำนาจตามมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 11.50 น. โดย คุณ คมกฤษณ์ ฝาชัยภูมิ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน